2018. április. 25, Márk

www.revfulop.hu

KÖZÖS HIVATAL >> Szervezeti struktúra


 

Szervezeti struktúra

Hivatal létszáma 20 fő, melyből

- 1 fő: jegyző
- 1 fő aljegyző
- 1 fő: igazgatási csoportvezető
- 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző, munkaügyi ügyintéző
- 2 fő: kereskedelmi ügyintéző
- 2 fő műszaki ügyintéző
- 3 fő: adóügyi ügyintéző
- 6 fő: pénzügyi ügyintéző
- 3 fő: ügykezelő

A Hivatalon belül szervezeti egység: az igazgatási csoport.

Igazgatási csoport:

Létszáma 8 fő.

Vezetője az igazgatási csoportvezető.

Feladata a szociális- és gyermekvédelmi igazgatás kivételével valamennyi igazgatási feladat ellátása, így kereskedelmi igazgatás, az adóigazgatás, a belügyi igazgatás, a kommunális igazgatás, a növény- és állatvédelmi, környezet- és természetvédelmi igazgatás.

A Hivatalt a jegyző képviseli, a szervezeti egység vezetője az általa vezetett csoport feladatkörébe tartozó ügykörökben járhat el a Hivatal képviselőjeként, amennyiben erre a jegyzőtől egyedi meghatalmazást kap.

Feladat és hatáskörök

Feladat és hatáskörök

Feladat- és hatáskörök

A jogszabályokban meghatározott hatáskörök címzettje általában a jegyző. A jegyző hatásköreit a kiadmányozási jog kivételével nem ruházhatja át az ügyintézőkre.

Abban az esetben, amikor a jogszabályban meghatározott hatáskör címzettje a Hivatal ügyintézője - így különösen anyakönyvi igazgatás -, akkor a hatáskört az adott köztisztviselő gyakorolja.

Feladatkörök

Jegyző

 • vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
 • biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő-testületek által megszabott költségvetési keretek között;
 • képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
 • elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
 • kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
 • támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját.

Aljegyző

 • helyettesíti a jegyzőt;
 • közreműködik a testületi, bizottsági, társulási tanácsi ülések előkészítésében, a testületi anyagok kezelésében, az üléseken hozott döntések végrehajtásában;
 • vezeti a szociális- és gyermekvédelmi igazgatási, valamint az ügyiratkezelési, titkársági feladatok ellátását
 • kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Szociális, gyermekvédelmi ügyintéző

 • szociális ügyek intézése;
 • gyermekvédelmi ügyek intézése;
 • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • munkaügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása

Ügykezelők (3 fő)

 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • postázás;
 • gépelési feladatok ellátása;
 • beszerzések lebonyolítása;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése;
 • hirdetmények kifüggesztése;
 • értekezletek, tanácskozások, tárgyalások, testületi ülések előkészítése;
 • telefonközpont kezelése;
 • ügyfelek fogadása, útbaigazítása;
 • ügyfélfogadási feladatok ellátása;

Igazgatási csoportvezető

 • az igazgatási csoport vezetése;
 • birtokvédelmi ügyek intézése;
 • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása;
 • a képviselő-testületi ülések előkészítésében való részvétel;
 • a jegyző és az aljegyző helyettesítése;
 • a kiadmányozási joga van valamennyi igazgatási ügy tekintetében.

Kereskedelmi ügyintéző (a)

 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Kereskedelmi ügyintéző (b)

 • kereskedelmi igazgatási ügyek intézése;
 • ipari igazgatási ügyek intézése;
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása;
 • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Műszaki ügyintéző (a)

 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Műszaki ügyintéző (b)

 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;
 • környezet-, és természetvédelmi ügyek intézése;
 • vadkárügyek intézése;
 • állatvédelmi, állategészségügyi ügyek intézése;
 • termőfölddel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése;
 • polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása;
 • közlekedéssel kapcsolatos ügyek ellátása;
 • közterület-használattal kapcsolatos ügyek intézése;
 • kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • helyi településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • pályázatok;
 • közbeszerzések;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • strand üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Adóügyi ügyintézők (3 fő)

 • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen:
  • nyilvántartás;
  • bevallások feldolgozása;
  • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
  • befizetések könyvelése;
  • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása;
  • ellenőrzés;
  • behajtás;
  • végrehajtás;
  • hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Az adóügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Pénzügyi ügyintézők (6 fő)

 • költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
 • könyvelési feladatok;
 • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • áfa bevallások elkészítése;
 • nyilvántartások vezetése;
 • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;
 • feladatköréhez tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása;

A pénzügyi ügyintézők feladatainak megosztását a mindenkori munkaköri leírások tartalmazzák.

Anyakönyvvezetői feladatokat a szakvizsgával rendelkező 6 fő láthat el.

A feladatok részletezését, megosztását a munkakör leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért, aktualizálásáért a jegyző a felelős.

A Hivatal székhelyén 16 fő dolgozik, a Révfülöpi Kirendeltségen 4 fő (kereskedelmi ügyintéző, műszaki ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő ügykezelő)

A Révfülöpi Kirendeltségen biztosított

a) a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás;

b) a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási ügyek közül Révfülöp település vonatkozásában legalább az anyakönyvvezetői feladatok ellátása, az adó-, a kereskedelmi, a növény- és állatvédelmi-, a kommunális igazgatási és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézése;

c) a polgármester és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó igazgatási ügyek megindításának, a kérelmek benyújtásának lehetősége, az ezen ügyekről való tájékoztatás Révfülöp település vonatkozásában;

d) a polgármester és a képviselő-testület működésének biztosításával, feladatainak ellátásával, az általuk meghatározott feladatok végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés Révfülöp település vonatkozásában, amennyiben ezt a kirendeltségen célszerűbben el lehet látni;

e) az e feladatokkal kapcsolatos ügyiratkezelés.

Az ügyek megindításának, illetve az ügyek intézésének lehetősége nem vonatkozik azon eljárásokra, melyekhez a közös önkormányzati hivatal olyan központi rendszert használ, melynek elérhetősége a kirendeltségen nem biztosítható.

 

Lap tetejére

 AKADÁLYMENTES

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 VÁLASZTÁS 2015

 AKTUÁLIS HÍREK

 PÁLYÁZATOK

 RENDELETEK

 SZABÁLYZATOK

 ELŐTERJESZTÉSEK

 JEGYZŐKÖNYVEK

 ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROG.

Révfülöp Császtai strand élő webkamera kép

Révfülöpi Képek Újság számai

Balatoni nyár Révfülöpön - Köszönjük MTV1

Révfülöpi képek, galériák

Révfülöpi videók

Révfülöp Blues - Török Ádám - 800 éves Révfülöp

 

Révfülöp

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2010 .:. www.revfulop.hu .:. InforMan Számítástechnika .:

Magyar English Deutsch